KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo, tel.23 6972043, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl

2. Z inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, można skontaktować się poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie biblioteki. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje: (wnętrza biblioteki oraz teren wokół biblioteki)

4. Podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest: art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz art. 222 Kodeksu pracy.

5. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej

6.  Dane przechowywane będą przez 7 dni zgodnie z przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne. Po tym okresie nagrania są automatycznie nadpisywane, chyba, że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku, z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(UODO).