Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie w okresie epidemii Covid-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń organizowanych od dnia 12 sierpnia 2020 r. do odwołania.

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej www.mbpdzialdowo.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do wydarzenia. Podczas całego wydarzenia dzieci oraz młodzież pozostaje pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:

– jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
– przebywa na kwarantannie,
– jest pod nadzorem epidemiologicznym.

 1. Wzór oświadczenia dostępny będzie w dniu wydarzenia. Przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać pracownikowi Biblioteki. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.
 2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora przez okres jednego miesiąca od wydarzenia.
 3. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
 5. Uczestnik wydarzeń ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia
 6. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 7. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie minimum 1,5 – metrowego odstępu).
 8. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym lub przebywania na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 9. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń kulturalnych jest zabroniona.

*utworzono 12.08.2020

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, którą reprezentuje Dyrektor Justyna Lytvyn, tel 23 697 20 43, adres: ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl
 2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane: na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz dla danych fakultatywnych – na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia stanu epidemiologicznego lub w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej MBP www.mbpdzialdowo.pl  oraz w siedzibie placówki, na tablicy ogłoszeń.