Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo, tel.23 6972043, e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl
  • Z inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, można skontaktować się poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
  • Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie biblioteki. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje: (wnętrza biblioteki oraz teren wokół biblioteki)
  • Podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest: art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz art. 222 Kodeksu pracy.
  • Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej
  • Dane przechowywane będą przez 7 dni zgodnie z przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne. Po tym okresie nagrania są automatycznie nadpisywane, chyba, że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku, z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(UODO).