Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbpdzialdowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 września 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć
 • brak napisów pod filmami dla osób niesłyszących

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem z narzędzia do oceny dostępności strony internetowej: http://checkers.eiii.eu/ z którego wynika, że strona internetowa mbpdzialdowo.pl spełnia wymagania w 96,55 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Herman, email: biblioteka@mbpdzialdowo.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 697 20 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 • Dojazd do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie: w odległości  ok. 30 metrów od wejścia głównego do biblioteki znajduje się przystanek DKM – Wolności MDK: linii nr 2.
 • Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie znajduje się przy ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo.
 • Pierwsze (główne) wejście znajduje się od ulicy Wolności, znajdują się tam schody. Drugie wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie budynku w głębi posesji.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok Wypożyczalni, klucz do toalety uzyskuje się w wypożyczalni biblioteki. Do Wypożyczalni  można wjechać na wózku przez Odział dla Dzieci. Korytarze i przejścia między Mediateką>Oddziałem dla Dzieci>Wypożyczalnią mają szerokość zapewniająca dostępność dla wózków.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Obok budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Filia

 • Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Działdowie mieści się na pierwszym piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo.
 • Filia posiada podjazd dla wózków oraz windę osobową.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczna w Działdowie możliwy jest poprzez:

 • Napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ul. Wolności 64A, 13-2200 Działdowo
 • Wysłanie maila na adres e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl
 • Skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (23) 697 20 43
 • Skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Placówki w godzinach otwarcia;

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

 • Czytaki. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, osoby niewidome lub słabowidzące, mogą wypożyczać audiobooki zapisane w formacie DAISY, obsługiwanym przez odtwarzacz Czytak. Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje wraz z odtwarzaczami, dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Osoby posiadające własne urządzenie, mogą przynieść kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wybrane pozycje.
 • „Książka na telefon”. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub starszym bezpłatną usługę „Książka na telefon”. Zamówione książki dostarczane są przez bibliotekarza do domu czytelnika.