Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbpdzialdowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 marca 2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • brak napisów pod filmami dla osób niesłyszących

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem z narzędzia do oceny dostępności strony internetowej: http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa mbpdzialdowo.pl spełnia wymagania w 96,55 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Piotr Herman, email: biblioteka@mbpdzialdowo.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 697 20 43 wew.15 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

 • Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie znajduje się przy ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo.
 • W odległości ok. 30 metrów od wejścia głównego do Biblioteki znajduje się przystanek Działdowskiej Komunikacji Miejskiej – Wolności MDK: linia nr 2, co zapewnia łatwy dojazd do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
 • Teren dookoła Biblioteki jest utwardzony i wyłożony kostką.
 • Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie składa się z dwóch połączonych ze sobą brył i posiada 3 wejścia do budynku. Dwa wyznaczone dla Czytelników i Użytkowników oraz jedno służbowe. W budynku jest też dodatkowe wyjście ewakuacyjne.
 • Do wejścia głównego Biblioteki (znajdującego się od strony ulicy Wolności, w  pobliżu bramy wjazdowej) prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 • Drugie wejście (znajduje się na wprost bramy wjazdowej w głębi posesji) jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami — dostęp bezpośrednio z chodnika bez krawężników
 • Obok budynku Biblioteki, w pobliżu wejścia służbowego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wszystkie korytarze i przejścia między działami mają szerokość zapewniającą przejazd osób na wózkach inwalidzkich.
 • Do Wypożyczalni można wjechać na wózku przez Mediatekę, gdzie znajduje się podjazd/pochylnia wyposażona w poręcze po obu stronach.
 • Wszystkie działy Biblioteki, oprócz Czytelni położone są na parterze budynku. Czytelnia znajduje się na piętrze tzw. Antresoli gdzie brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach (schody).
 • W budynku (korytarz przy wejściu głównym) znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (zainstalowano odpowiednio przystosowane uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych).
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 •       W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 •       Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Filia

 • Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Działdowie mieści się na pierwszym piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo.
 • Filia zajmuje jedno nieduże pomieszczenie. Na piętro można dojść po schodach lub dojechać windą.
 • W pomieszczeniu nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Działdowie możliwy jest poprzez:

 • Napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ul. Wolności 64A, 13-2200 Działdowo
 • Wysłanie maila na adres e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl
 • Skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (23) 697 20 43
 • Skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Placówki w godzinach otwarcia;

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie (ul. Wolności 64A) oferuje Czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększają komfort korzystania z zasobów Biblioteki. W ofercie znajdują się:

 • Książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie  osobom słabowidzącym;
 •  Audiobooki – książki mówione, przeznaczone do słuchania, zarejestrowane w formacie mp3;
 •  Czytaki- urządzenia posiadające funkcje odtwarzania książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Osoby posiadające własne urządzenie, mogą przynieść do biblioteki kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wybrane pozycje.
 •  Filmy na DVD z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją;
 •  „Książka na telefon” – Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub starszym bezpłatną usługę „Książka na telefon”. Zamówione książki dostarczane są przez bibliotekarza do domu czytelnika.
 •  Czytniki e-booków (PocketBook Touch Lux 4 i 5)
 • Ponadto osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać miesięczny kod dostępu do platform e-czytelniczych takich jak:

-IBUK Libra,

-Legimi,

-Empik GO

 Wszystkie te platformy umożliwiają powiększenie czcionki czytającym, ponadto na Empik Go i Legimi dodatkowo można sięgnąć po bardzo bogaty zasób audiobooków.