Regulamin użyczania czytników e-booków PocketBook Touch Lux 4

 1. Czytnik e-booków PocketBook Touch Lux 4 (współpracujący z usługą Legimi) może zostać użyczony pełnoletniemu Czytelnikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie posiadającemu ważną kartę biblioteczną, w Dziale Mediateka za kaucją w wysokości 100,00 zł.
 2. Czytnik jest użyczany na okres 30 dni z możliwością prolongaty po zgłoszeniu do bibliotekarza. Pod warunkiem, że inny Czytelnik nie zamówił Czytnika, a przedłużenie miało miejsce przed upływem zwrotu.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do oddania Czytnika w terminie określonym w regulaminie. Za przetrzymanie Czytnika powyżej wyznaczonego terminu zwrotu naliczana jest opłata 1,00 zł za każdy dzień roboczy.
 4. Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika Czytelnikom uchylającym się od terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, bądź mających niezapłacone zobowiązania wobec biblioteki.
 5. Jeden Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie jeden Czytnik.
 6. Wypożyczający ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny Czytnika, a także wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym praw autorskich osób trzecich do utworów zamieszczanych na czytniku samodzielnie przez Wypożyczającego.
 8. Materiały Czytelnika przechowywane na karcie pamięci lub w pamięci urządzenia mają być przez niego usunięte przed oddaniem do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
 9. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booków. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika e-booków Wypożyczający ponosi pełna odpowiedzialność finansową w kwocie 530,00 zł. lub odkupi urządzenie o tych samych możliwościach technicznych w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteka.
 10. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie stanu technicznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów Czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki. W przypadku zwrotu urządzenia w piątek sprawdzenie odbywa się w poniedziałek.
 11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.
 12. Czytelnikowi nie wolno udostępniać czytnika e-booków osobom trzecim.